Ofte stilte spørsmål


Betalingsforsikring på lån

Betalingsforsikringen gir deg trygghet for deg og din familie dersom du skulle bli sykemeldt eller arbeidsledig, bli innlagt på sykehus eller falle fra. Forsikringen dekker dine månedlige renter og avdrag på lånet ditt hos Bank Norwegian. Les mer om forsikringen under.

Betalingsforsikring kan bestilles du når legger inn en søknad om lån eller refinansieringslån.
Forsikringen gir hovedlåntaker 4 dekninger: Ufrivillig arbeidsledighet/permittering, fullt tap av arbeidsførhet, sykehusinnleggelse og dødsfall. Forsikringsdekningene avhenger av om du er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende samt om du er hovedlåntaker eller medlåntaker.  
Dekninger Kvalifiseringstid (fra startdato) Karensperiode (fra skadetidspunkt)
Ufrivillig arbeidsledighet/permittering (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende og medlåntaker). 100 % arbeidsledig/permittert. Månedlige renter og avdrag (maks 10.000 kr) per mnd i maks 12 mnd pr. skadetilfelle og totalt 36 mnd. 90 dager 30 dager
Fullt tap av arbeidsførhet (gjelder ikke medlåntaker) 100 % sykemelding ved sykdom/ulykke. Månedlige renter og avdrag (maks 10.000 kr) per mnd i maks 12 mnd/ skadetilfelle og totalt 36 mnd 30 dager 30 dager
Sykehusinnleggelse (gjelder kun for selvstendig næringsdrivende og ikke medlåntaker) 1/30 månedlige renter og avdrag (maks 333 kr) per dag i inntil 23 dager i forsikringsperioden 30 dager 7 dager
Dødsfall Utestående forsikret lånebeløp, maks 600.000 kr. Maksimal erstatning er 600.000 kr til sammen for begge forsikrede. 0 dager 0 dager

Med karensperiode menes den tidsperiode som skal løpe fra skadedato til du har rett til erstatning.
Med kvalifiseringstid menes den tidsperiode som må løpe fra forsikringens ikrafttredelse til skadedato før du er berettiget til å fremsette krav om erstatning.
Betalingsforsikringen koster kun 5,9 % av ditt terminbeløp og premien beregnes for en periode på inntil 5 år og legges til ditt lån på lånetidspunktet. Eksempel: ved et terminbeløp på kr 1500 pr måned vil den månedlige premien du betaler være kr 88 og total premie for en låneperiode på 5 år være kr 5313,-
Det er hovedlånetaker som er dekket av forsikringen, men medlånetaker kan tegne dødsfallsdekning uten ekstra kostnad.
For å kunne tegne Betalingsforsikring må du:

     • være fylt 18 år, men ikke fylt 60 år samt være fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende minst 16 timer per uke i minst 6 sammenhengende måneder før tegningen,
     • kunne utføre ditt vanlige arbeid uten innskrenkning og ikke har vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene,
     • ikke være kjent med eksisterende sykdom/skade. Heller ikke være kjent med sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall eller sykdom/skade,
     • ikke være kjent med forestående Arbeidsledighet/Permittering, og
     • være bosatt i Norge, registrert i folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende svensk eller dansk instans.


Se vilkår for en fullstendig beskrivelse av dekningsomfang og unntak
Dersom lånet opphører vil forsikringen opphøre og du vil få tilbakeført overskytende forsikringspremie.
Om du er sykemeldt eller arbeidsledig kan du melde inn skade elektronisk her. Du linkes nå videre til vår partners skadeportal som du kan kontakte ved eventuelle spørsmål.  Eller du kan laste ned skademeldingsskjemaer her.

Om det gjelder sykehusinnleggelse eller dødsfall kan du laste ned skademeldingsskjema her.

Du kan kontakte vår partner BNP Paribas Cardif på 23 23 75 00.
 

Tilbake til oversikten