Hopp til hovedinnhold

Bank Norwegian

BANK NORWEGIAN AS: STERK VEKST OG INNTJENING I BANK NORWEGIAN


BANK NORWEGIAN AS: STERK VEKST OG INNTJENING I BANK NORWEGIAN

Konsernets totalresultat etter skatt i 4. kvartal 2019 utgjorde 504 millioner kroner etter skatt, sammenlignet med 514 millioner kroner i tredje kvartal.

Konsernets totalresultat utgjorde 1 981 millioner kroner i 2019, mot 1 807 millioner kroner i foregående år. Økningen i totalresultatet er hovedsakelig drevet av sterk kunde- og utlånsvekst.

Styret i Norwegian Finans Holding foreslår et utbytte på 3,18 kroner per aksje og tilbakekjøp av aksjer for inntil MNOK 150 i løpet av 2020.

Banken har i kvartalet endret praksis for inntektsføring av påløpte renter av kredittforringede utlån samt implementert endringer i IAS 12 – inntektsskatt. Endringene, med tilhørende resultateffekt, er bokført i 4. kvartal 2019. Sammenligningstall er omarbeidet.

Den underliggende resultatutviklingen er sterk og er drevet av utlånsvekst med stabil marginutvikling, kostnadskontroll og god kredittkvalitet.

Kunde- og utlånsveksten fortsatte i 4. kvartal, med en valutajustert utlånsvekst på 875 millioner kroner. Kunde- og utlånsveksten både innenfor kredittkort og lån fortsatte for banken i et marked preget av sterk konkurranse og regulatoriske endringer. Innskuddene økte med 866 millioner kroner valutajustert.

Netto renteinntekter økte som følge av utlånsvekst. Netto provisjonsinntekter økte grunnet lavere kostnader knyttet til kredittkortprosessering. Driftskostnadene økte som følge av høyere markedsføringskostnader og økte kostnader for eksterne tjenester, delvis motvirket av lavere IT-kostnader. Nedskrivninger på utlån viste en stabil utvikling i 4. kvartal.

Banken mottok i kvartalet et MREL-krav (Minimum requirement for own funds and eligible liabilities). Gjennom en vellykket utstedelse av senior obligasjoner tilfredsstiller banken MREL-kravet per 30. juni 2020 og inn i innfasingsperioden.

Banken rekrutterte 33 400 nye kunder i 4. kvartal og har ved utgangen av kvartalet en kundemasse på 1 716 500 kunder, fordelt på 1 255 700 kredittkortkunder, 208 100 lånekunder og 252 700 innskuddskunder.

Bank Norwegian fortsetter å undersøke optimal struktur for geografisk ekspansjon. En forsiktig og segmentert modell for utvidelse til nye markeder vil sikre samme bransjeledende resultater som i våre kjernemarkeder.

Arbeidet med en konsesjonssøknad i EU i Irland går i henhold til plan, og banken er i avslutningsfasen av «exploratory phase».

Bank Norwegian startet driften i november 2007 og tilbyr forbrukslån, kredittkort og innskudd til personkunder gjennom internett i det nordiske markedet. Bank Norwegian tilbyr, i samarbeid med flyselskapet Norwegian, et kombinert kredittkort og fordelskort. Banken startet virksomheten i Sverige i mai 2013. I desember 2015 lanserte banken forbrukslån og innskudd i Danmark og Finland, mens kredittkort ble lansert i juni 2016. Norwegian Finans Holding ASA kjøpte i 2019 alle aksjene i det irske selskapet Lilienthal Finance Ltd, og sikret gjennom selskapet rettighetene til bruk av merkenavnet Norwegian for banktjenester samt tilgang til kunder i Europa.

Bank Norwegian er en digital bank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende digitale løsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.

For ytterligere informasjon, se delårsrapport for 4. kvartal 2019, investorpresentasjon for 4. kvartal 2019 og Excel Factbook for 4. kvartal 2019 som ligger tilgjengelig på:

 

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations

 

For eventuelle spørsmål kan du ringe;

Administrerende direktør Tine Wollebekk; tlf nr: +47 40805557

Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr: +47 93403904

Finanssjef Mats Benserud; tlf nr: + 47 95891539

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Kai-Morten Terning; tlf nr: +47 90531898

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg