Bank Norwegian ASA: Informasjon om konsernintern fusjon og børsnotering av Bank Norwegian ASA


Bank Norwegian ASA: Informasjon om konsernintern fusjon og børsnotering av Bank Norwegian ASA

16. mars 2021 inngikk styret i Bank Norwegian ASA og Norwegian Finans Holding ASA en fusjonsplan der Bank Norwegian ASA skal absorbere alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Norwegian Finans Holding ASA, og Norwegian Finans Holding ASA avvikles. Den omvendte mor-datter fusjonen ble godkjent i selskapenes ekstraordinære generalforsamlinger den 4. juni 2021. Noteringen på Oslo Børs videreføres ved notering av aksjene i Bank Norwegian ASA.

Fusjonen vil bli gjennomført etter børsslutt 20. juli 2021. Aksjene utstedt av Norwegian Finans Holding ASA kan handles frem til børsslutt på denne datoen. Aksjonærer i Norwegian Finans Holding ASA på tidspunktet for gjennomføringen av fusjonen, som registrert i Verdipapirregisteret (VPS) 22. juli 2021 vil motta én aksje i Bank Norwegian ASA for hver aksje som holdes i Norwegian Finans Holding ASA.

Det kan handles i aksjer i Bank Norwegian ASA fra og med 21. juli 2021. Aksjene i Bank Norwegian ASA vil fra denne dagen bli handlet under tickeren "BANO", på ISIN NO 0011002511.

NewsWeb-historikken til Norwegian Finans Holding ASA vil bli videreført under tickeren "BANO", mens historikken til Bank Norwegian ASA vil bli videreført under "Bank Norwegian_old".

Bank Norwegian ASA har utarbeidet et såkalt "Tilsvarende dokument" etter Prospektforordningen som en del av noteringen på Oslo Børs. Det tilsvarende dokumentet, som er lagt ut på https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Prospectus, er et informasjonsdokument som gir en oversikt over virksomheten og organiseringen av Bank Norwegian-konsernet. Det tilsvarende dokumentet er ikke et prospekt og er ikke gjennomgått eller godkjent av Finanstilsynet.

Under følger en oversikt over de mest sentrale tidspunktene knyttet til fusjonen og børsnoteringen av Bank Norwegian ASA på Oslo Børs:

20. juli 2021               Siste dag av NOFI-aksjer omsatt – Fusjon registrert etter handelsslutt

21. juli 2021               Første dag med BANO aksjer handlet

22. juli 2021               Oppgjørsdag i VPS for NOFI vs. BANO aksjer

22. juli 2021               Ekstraordinær generalforsamling for å avgjøre det nye styret

 

Se børsmeldinger offentliggjort 17. og 26. mars, 11. mai og 4. og 30. juni 2021 for ytterligere informasjon.

Vedlegg