Hva dekker egenandelsforsikring leiebil?

Dekningsmatrise. Forsikringssum i Norske kroner. 

Dekning Forsikringssum
Egenandelsforsikring
Vilkårspunkt 5
 
Egenandel ved leiebil per skadetilfelle / per forsikringsår  kr 20.000 / kr 40.000
Fører- og passasjerulykke
Vilkårspunkt 6
 
Ulykke leiebil død, voksen per person kr 250.000
Ulykke leiebil død, barn per person kr 30.000
Ulykke leiebil invaliditet, voksen per person kr 1.000.000
Ulykke leiebil invaliditet, voksen per person kr 500.000
Sykehuspenger  
Sykehuspenger, ulykke leiebil kr 400 per dag i inntil 5 dager,
maks kr 2.000
Nøkler og dokumenter  
Tap av nøkler til leiebil kr 2.000
Tap av leiebildokumenter (vognkort og lignende) kr 2.000

* Spesielle regler og forsikringssummer kan gjelde for visse skadetyper. Disse fremgår av sikkerhetsforskriftene og vilkårene.
* Egenandelen per skadetilfelle er 500 kroner. Det trekkes ikke egenandel ved utbetaling av Sykehuspenger eller ved Fører- og passasjerlykke.
* Hvis invaliditetserstatning er utbetalt for samme skade, kommer denne til fradrag i dødsfallserstatningen. Dødsfallserstatningen utbetales til sikredes ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament. Se forsikringsavtaleloven paragraf 15-1.


Klikk her for avtalevilkår.