Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logg inn
KredittkortLånSparingForsikringerKundeserviceOm oss

Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) personvernerklæring

Gjeldende fra 30. november 2022

I denne personvernerklæringen beskriver Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ) (heretter nevnt som "Bank Norwegian", "vi" eller "banken") innsamling, bruk, lagring og deling av personopplysninger. NOBA Bank Group AB (publ) er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Innsamling av personopplysninger

Personopplysninger samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg eller de genereres i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter. Noen ganger kreves det tilleggsinformasjon for å holde opplysningene oppdatert eller for å kontrollere at opplysningene vi samler inn er korrekte.

Personopplysningene vi samler inn kan deles inn i følgende hovedkategorier:

 • Identifikasjonsinformasjon: navn, fødselsnummer, kundenummer, IP-adresse
 • Kontaktinformasjon: bostedsadresse, telefonnumre, e-post adresse og for utenlandske adresse også hjemland
 • Autentiseringsinformasjon: autentiseringsmetode, elektronisk signatur, utstederbank av elektronisk ID
 • Personlig informasjon: alder, sivilstatus, barn og andre medlemmer i husstanden
 • Økonomisk informasjon: kreditthistorikk, kredittvurdering, inntekts-, gjelds- og formue informasjon, inkludert eiendomsopplysninger
 • Skattemessig hjemsted: statsborgerskap, skattemessig hjemsted og utenlandsk skatteregistreringsnummer hvis aktuelt
 • Kundekommunikasjon: loggføring i vårt kundesystem, korrespondanse (e-post, brev m.m.)
 • Kundeengasjement: informasjon om hvilke produkter og avtaler du har, hvor mye og hvor ofte de brukes, om produktene/tjeneste er aktivert, deaktivert, eller sperret, og hva betalingsstatus er
 • Kontoopplysninger: kontonummer, transaksjonsdata i tilknytning til din konto inkludert eventuelle forsikringer
 • Kortopplysninger: kortnummer, transaksjonsdata og bonusopptjening
 • Låneopplysninger: søknadsinformasjon, lånenummer, lånebeløp, transaksjonsdata i tilknytning til ditt lån
 • Avslagsinformasjon: søknadsinformasjon
 • Betalingsinformasjon: avsender, mottaker, beløp, kontonummer og annen transaksjonsdata
 • Inndrivingsinformasjon: misligholdte avtaler og annen inndrivingsinformasjon
 • AML informasjon: Anti-Money Laundering eller Anti-hvitvask: informasjon om undersøkelser i forbindelse med kundekontroll og utredning om mistenkelige transaksjoner, inkl. sanksjonslister, PEP (Politically Exposed Person) treff osv.
 • Cookies: se informasjon om cookies
 • Kundeaktivitet: lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Brukes for å gjøre en enkel tilpassing av brukeropplevelsen og markedsføringen, slik at du f.eks. lettere finner det du klikket på sist
 • Utvidet kundeaktivitet: lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Kobles med annen data hvis du har gitt samtykke til tilpasset markedsføring, slik at vi kan tilpasse brukeropplevelsen og markedsføringen basert på en sammenstilt analyse

Hvilke personopplysninger vi samler inn

Personopplysninger vi samler inn fra deg

Vi samler inn opplysninger du gir direkte til oss. Som ny kunde ber vi deg for eksempel om personopplysninger som navn, fødselsnummer, epost adresse og telefonnummer, inntekts- og gjeldsinformasjon for å vurdere din søknad om produkter eller den tjenesten du er interessert i.

Bank Norwegian samler også inn annen informasjon du gir oss, for eksempel i form av tilbakemeldinger eller forespørsler i våre digitale kanaler.

Personopplysninger vi samler inn fra tredjepart

Om du søker om lån eller kredittkort via en av Bank Norwegians låneformidlere eller finansagenter samler vi inn relevante opplysninger du har gitt til låneformidler eller finansagent for å behandle din søknad.

Vi samler inn personopplysninger fra offentlige tilgjengelige kilder og andre eksterne kilder samt registre som føres av private aktører og offentlige myndigheter (for eksempel Folkeregisteret og skattemyndighetene) for å kvalitetssikre dine opplysninger i søknaden. Vi samler også inn opplysninger fra gjeldsinformasjonsforetak og kredittopplysningsbyråer for å vurdere din søknad om lån eller kredittkort.

Vi samler inn opplysninger fra avsendere, betalingstjenesteleverandører, butikker og andre i forbindelse med gjennomføring av betalingstransaksjoner.

Vi samler inn personopplysninger fra andre banker, kriminalitetsbekjempende myndigheter, sanksjonslister (som føres av internasjonale organisasjoner som eksempelsvise EU og FN) i vårt arbeid med å bekjempe hvitvasking gjennom bankens virksomhet, og andre kommersielle informasjonstjenester som leverer informasjon for eksempel om politisk eksponerte personer.

Bruk av personopplysninger og rettslig grunnlag

Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle avtaler med deg. Hovedformålet med behandlingen av personopplysninger er å samle inn, kontrollere og behandle personopplysninger før vi tilbyr og inngår en avtale med deg.

Vi vil også registrere opplysninger om personer som vi har avslått å inngå avtale med i den hensikt å kunne underrette vedkommende om avslaget og eventuelt i ettertid å kunne dokumentere forholdet, herunder at et avslag om lån, kredittkort og innskudd samt betalingsoppdrag var saklig begrunnet. Registrerte opplysninger om et avslag kan få innvirkning på fremtidige søknader.

Informasjon om behandlingen Behandlingsgrunnlag
Identifikasjonsinformasjon Bankens behandling er nødvendig for å oppfylle avtale med deg
Kontaktinformasjon
Personlig informasjon
Økonomisk informasjon
Kundeengasjement
Kundekommunikasjon
Avslagsinformasjon
Låneopplysninger
Kontoopplysninger
Tilpasset markedsføring i eksterne kanaler, utvidet matching
Utvidet kundeaktivitet

Vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med vurdering av din søknad om et kredittprodukt. Som en del av vår behandling av søknaden innhentes dine personopplysninger fra gjeldsinformasjonsforetak. Du vil motta gjenpartsbrev hvor du får informasjon om hvilke opplysninger vi har mottatt.

Informasjon om behandlingen Behandlingsgrunnlag
Identifikasjonsinformasjon Behandling er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse banken er pålagt
Personlig informasjon
Økonomisk informasjon
Betalingsinformasjon
Avslagsinformasjon

Vi behandler dine kundeopplysninger for å oppfylle avtaler med deg. En del av dette er å administrere de forpliktelser vi har overfor deg, herunder dokumentere de aktiviteter som skjer overfor deg som kunde.

Vi behandler også dine personopplysninger i forbindelse med eventuelle henvendelser du gjør til kundeservice for å betjene ditt kundeforhold og svare på dine spørsmål. I den løpende håndtering av ditt kundeforhold loggfører og oppbevarer vi kommunikasjon mellom deg og banken, inkludert loggføring av din aktivitet i nettbanken.

Informasjon om behandlingen Behandlingsgrunnlag
Identifikasjonsinformasjon Bankens behandling er nødvendig for å oppfylle avtale med deg.
Kontaktinformasjon
Personlig informasjon
Økonomisk informasjon
Kundeengasjement
Kundekommunikasjon
Kontoopplysninger
Låneopplysninger
Kortopplysninger
Betalingsinformasjon

Vi vil behandle personopplysninger med det formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedrageri og andre straffbare handlinger. Opplysninger innhentet med dette formål vil også kunne bli innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter.

Informasjon om behandlingen Behandlingsgrunnlag
Identifikasjonsinformasjon Banken har en berettiget interesse i å behandle disse opplysningene.
Kontaktinformasjon
Autentiseringsinformasjon
Personlig informasjon
Kundekommunikasjon
Kundeengasjement
Kontoopplysninger
Kortopplysninger
Låneopplysninger
Økonomisk informasjon
Betalingsinformasjon
Inndrivingsinformasjon

Vi vil behandle personopplysninger for å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte fra straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorfinansiering. Vi er pålagt undersøkelses- og rapporteringsplikt for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Vi er videre pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM v/ Enheten for finansiell etterretning (EFE). Du har etter personopplysningsloven ikke innsyn i de opplysninger vi har registrert for disse formålene.

Informasjon om behandlingen Behandlingsgrunnlag
Identifikasjonsinformasjon Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en lovpålagt plikt.
Kontaktinformasjon
Autentiseringsinformasjon
Personlig informasjon
Kundekommunikasjon
Kundeengasjement
Kontoopplysninger
Kortopplysninger
Låneopplysninger
Økonomisk informasjon
Betalingsinformasjon
Inndrivingsinformasjon
AML informasjon

Vi vil også behandle personopplysninger for å kontrollere bankens etterlevelse av finansregelverk i forbindelse med henvendelser fra relevante tilsynsmyndigheter.

Informasjon om behandlingen Behandlingsgrunnlag
Identifikasjonsinformasjon Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en lovpålagt plikt.
Kontaktinformasjon
Personlig informasjon
Skattemessig hjemsted
Kundekommunikasjon
Kundeengasjement
Kontoopplysninger
Kortopplysninger
Låneopplysninger
Økonomisk informasjon
Betalingsinformasjon
Inndrivingsinformasjon
AML informasjon

Vi behandler kredittopplysninger og andre personopplysninger i forbindelse med etablering og bruk av systemer for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Med systemer for interne målemetoder menes her bankens modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for kredittgivning og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens kredittrisiko og annen relevant risiko. Slike modeller gjør det mulig for oss å vurdere hvordan vi skal opptre som ansvarlig kredittgiver og prissette produktene våre i samsvar med vår risikovillighet. Personopplysninger til dette formålet vil kunne innhentes fra kredittopplysningsforetak.

Informasjon om behandlingen Behandlingsgrunnlag
Identifikasjonsinformasjon Banken har en berettiget interesse i å behandle disse opplysningene.
Kontaktinformasjon
Personlig informasjon
Skattemessig hjemsted
Kundeengasjement
Kortopplysninger
Låneopplysninger
Økonomisk informasjon
Inndrivingsinformasjon

Vi vil informere deg om produkter innen de produktkategoriene hvor det allerede foreligger et avtaleforhold med deg. Bankens produkter deles i følgende kategorier:

 • Betalingstjenester
 • Spare- og innskuddsprodukter
 • Lån og andre kreditter

Vi vil kunne benytte følgende opplysninger til kundeoppfølging og markedsføring: Kundens navn, kontaktopplysninger, fødselsdato, Kundeengasjement og Kundeaktivitet. Som kunde har du muligheten til å begrense deler av denne behandlingen. Under Mine sider kan du reservere deg mot at Kundeaktivitet brukes til kundeoppfølging og markedsføring.

Vi bruker eksterne annonseplattformer som Google og Facebook i vår markedsføring. For at annonsene våre skal være mest mulig relevant tilpasser vi annonseringen til våre kunder. Matching utføres med epostadresse. Dersom du ikke ønsker tilpasset markedsføring i eksterne kanaler, kan du reservere deg for dette på Mine sider. Vi kan også gjøre en utvidet matching mot eksterne annonseplattformer, men da vil vi be om ditt samtykke.

Informasjon om behandlingen Behandlingsgrunnlag
Navn og kontaktinformasjon Banken har en berettiget interesse i å behandle disse opplysningene.
Fødselsdato
Kundeengasjement
Tilpasset markedsføring i eksterne kanaler
Kundeaktivitet

Kunden kan ved henvendelse til banken kreve sitt navn sperret for bruk i markedsføringsøyemed.

Vi kan også be om ditt samtykke til å behandle personopplysningene dine for å markedsføre våre tjenester og produkter. Eksempelvis for å gi deg tilbud fra våre samarbeidspartnere eller for å tilpasse vår markedsføring til deg. Hvis du har gitt ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke det tilbake. Samtykkeadministrasjon skjer gjennom din nettbank.

Informasjon om behandlingen Behandlingsgrunnlag
Navn og kontaktinformasjon Behandlingen skjer etter ditt samtykke.
Fødselsdato
Personlig informasjon
Kundeengasjement
Kontoopplysninger
Kortopplysninger
Låneopplysninger
Økonomisk informasjon
Tilpasset markedsføring i eksterne kanaler, utvidet matching
Utvidet kundeaktivitet

Vi behandler data for å identifisere datamaskinen eller den mobile enheten du bruker for å få tilgang til våre tjenester. Dette er for å verifisere deg som kunde og for å foreta en risikovurdering og tilpasning av autentiseringsmetoden som skal brukes for tjenestene.

Informasjon om behandlingen Behandlingsgrunnlag
Identifikasjonsinformasjon Banken har en berettiget interesse i å behandle disse opplysningene.
Autentiseringsinformasjon
Kundeengasjement

Vi behandler dine personopplysninger for opplæring av nye kundeservicemedarbeidere, kvalitetssikring av vår kundeservice samt intern oppfølgning av ansatte.

Vi vil også behandle personopplysninger for å kunne gjennomføre undersøkelser av din tilfredshet med å være kunde av Bank Norwegian.

Informasjon om behandlingen Behandlingsgrunnlag
Navn og kontaktinformasjon Banken har en berettiget interesse i å behandle disse opplysningene.
Fødselsdato
Kundeengasjement

Banken behandler personopplysninger for å vurdere interessen og behovet for nye produkter og tjenester, og for å vedlikeholde og forbedre funksjonalitet i allerede eksisterende produkter og tjenester. Dette gjør vi for å sikre at tjenestene fungerer, er sikre og tilgjengelige. Vi bruker som hovedregel anonymiserte data for slike formål. Ved bruk av personopplysninger vurderer vi alltid prinsippene for vern av personopplysninger. Vi kan iverksette tiltak som å maskere (kontaktinformasjon er fjernet) eller å begrense omfanget av data som benyttes (dataminimering). Ved eksempelvis testing på maskerte data vil de som gjennomfører testingen ikke kunne se hvilke individer testdataene gjelder. I siste fase før lansering av viktige systemendringer kan vi være nødt til å bruke personopplysninger i testingen for å være sikre på at løsningen fungerer som den skal.

Informasjon om behandlingen Behandlingsgrunnlag
Identifikasjonsinformasjon Banken har en berettiget interesse i å behandle disse opplysningene.
Kontaktinformasjon
Personlig informasjon
Økonomisk informasjon
Kundeengasjement
Låneopplysninger
Kortopplysninger
Kontoopplysninger
Kundeaktivitet

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne behandle dine klager, tvister og rettslige prosesser i tilfelle inndriving av krav eller i andre tvistespørsmål.

Informasjon om behandlingen Behandlingsgrunnlag
Identifikasjonsinformasjon For klagebehandlingen er behandlingen pålagt banken for å oppfylle lovpålagte plikter. For inndriving av krav eller andre tvistespørsmål er behandlingsgrunnlaget vår berettigete interesse.
Kontaktinformasjon
Autentiseringsinformasjon
Personlig informasjon
Kundeengasjement
Kontoopplysninger
Kortopplysninger
Låneopplysninger
Økonomisk informasjon
Betalingsinformasjon
Inndrivingsinformasjon

Inkassoforetakene banken samarbeider med for å inndrive utestående fordringer er selv ansvarlig for behandling av personopplysninger i sin virksomhet.

Banken vil kunne selge utestående fordringer til en tredjepart, og i den forbindelse vil banken behandle personopplysninger for berørte kunder. Som hovedregel brukes anonymisert data for slike formål, men i noen tilfeller bruker vi maskerte personopplysninger til dette formålet frem til salgstidspunktet for fordringene.

Informasjon om behandlingen Behandlingsgrunnlag
Identifikasjonsinformasjon Banken har en berettiget interesse i å behandle disse opplysningene.
Autentiseringsinformasjon
Kontaktinformasjon
Låneopplysninger
Kortopplysninger
Kontoopplysninger
Inndrivingsinformasjon

Banken vil behandle dine personopplysninger ved å utlevere kontoopplysninger til tredjepart på din forespørsel. Vedrørende PSD2 vil banken behandle dine opplysninger innenfor de lovfastsatte rammer.

Informasjon om behandlingen Behandlingsgrunnlag
Identifikasjonsinformasjon Behandlingen skjer etter ditt samtykke.
Kontoopplysninger
Kortopplysninger

Banken kan dele personopplysninger med andre selskap i samme konsern som oss for å lage og oppdatere vårt konsernkunderegister. Formålet med et slikt konsernkunderegister er å administrere kundeforholdet og å samordne tjenester og rådgivning.

Informasjon om behandlingen Behandlingsgrunnlag
Identifikasjonsinformasjon Banken har en berettiget interesse i å behandle disse opplysningene.
Kontaktinformasjon
Skattemessig hjemsted
Personlig informasjon
Autentiseringsinformasjon
Økonomisk informasjon
Kundeengasjement
Kontoopplysninger
Kundekommunikasjon
Låneopplysninger
Kortopplysninger
Betalingsinformasjon
Inndrivingsinformasjon
AML informasjon

Banken vil utlevere personopplysninger til andre selskap i samme konsern der dette er nødvendig for interne administrasjonsformål eller der det er nødvendig for å oppfylle krav til konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller våre lovpålagte rapporteringsforpliktelser.

Informasjon om behandlingen Behandlingsgrunnlag
Identifikasjonsinformasjon Banken har en berettiget interesse i å behandle disse opplysningene.
Kontaktinformasjon
Skattemessig hjemsted
Personlig informasjon
Autentiseringsinformasjon
Økonomisk informasjon
Kundeengasjement
Kontoopplysninger
Kundekommunikasjon
Låneopplysninger
Kortopplysninger
Betalingsinformasjon
Inndrivingsinformasjon
AML informasjon

Automatiserte avgjørelser

Vi har plikt til å vurdere kredittverdigheten til personer som søker kreditt hos oss, slik som søknader om kredittkort, forbrukslån eller å utvide rammen for eksisterende lån.

I vurderingen av om en søknad skal innvilges bruker vi din søknadsinformasjon, økonomisk informasjon og opplysninger fra ditt eksisterende kundeforhold hvis det er aktuelt (Konto -, lån-, eller kortinformasjon). Disse opplysningene brukes for å gi oss et korrekt risikobilde.

Opplysningene vi innhenter vurderes opp mot våre interne policyer og modeller om hvilke søknader vi godkjenner. Policyene og modellene reflekterer evaluering av likviditet og betalingsevne. Dette avgjør om du vil få innvilget søknaden og eventuelt størrelsen på kreditten. Disse vil som regel behandles automatisk ved bruk av data. Noen typer opplysninger fører alltid til avslag, mens andre typer opplysninger (for eksempel inntekt og gjeldsgrad) vil vektes mot hverandre i vurderingen av din søknad.

Du kan be om manuell behandling i stedet for automatisert avgjørelse, for å gi din mening eller bestride en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling inkludert profilering.

Hvem vi utleverer opplysningene til

Banken kan bli pålagt å utlevere opplysninger til tilsynsmyndigheter i forbindelse med offentlige tilsyn med bankene eller ovenfor Oslo Børs.

Registrerte personopplysninger vil bli utlevert til politiet og andre offentlige myndigheter (inkludert rettsvesen og namsmyndigheter) samt andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Utlevering vil skje i forbindelse med lovpålagt rapportering og håndtering av inndrivingsprosesser, rettstvister, ved behandling av dødsbo eller under andre lignende omstendigheter.

Dersom lovgivningen tillater det, og bankens taushetsplikt ikke er til hinder, vil personopplysninger også kunne bli utlevert til andre banker og finansforetak samt samarbeidspartnere for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen. Ved utlevering til tredjestater utenfor Europas grenser vil EUs standardkontrakter eller gyldige bindende konsernregler (BCR) lagt til grunn. Utlevering vil også kunne skje til andre parter som er involvert i en betalingstransaksjon så langt dette er nødvendig for å gjennomføre transaksjonen på en sikker måte.

Overføring av personopplysninger til bankens databehandlere anses ikke som utlevering. Banken inngår imidlertid alltid en databehandleravtale med våre databehandlere, for sikre et høyt sikkerhetsnivå for dine personopplysninger.

I tillegg kan vi dele informasjon med potensielle kjøpere av låneporteføljer i forbindelse med salg av misligholdte lån.

Lagring av personopplysninger

Som hovedregel lagrer vi personopplysninger i disse periodene:

 • Informasjon knyttet til legitimasjonskontroll ved inngåelse av kundeforholdet oppbevares i minst fem år etter at kundeforholdet er avsluttet i henhold til hvitvaskingsloven.
 • Risikoklassifiseringsdata, transaksjonsinformasjon, kontospesifikasjoner, kopi av avtaledokumentasjon og korrespondanse med kunden oppbevares i ti år etter at kundeforholdet er avsluttet i henhold til kravene i bokføringsloven og bokføringsforskriften.
 • Opplysninger om tapsførte engasjementer lagres i opptil ti år etter at kundeforholdet er avsluttet, for vurdering av nye søknader.
 • Informasjon knyttet til svindel og misligheter oppbevares i ti år etter at kundeforholdet er avsluttet
 • Markedsføringsinformasjon, som kundeprofiler, slettes så snart som mulig etter at kundeforholdet er avsluttet. Dersom du reserverer deg mot profilering og markedsføring fra oss sletter vi denne informasjonen umiddelbart.
 • Tekniske logger fra våre systemer og databaser lagres i opptil to år.
 • Søknader som ikke blir innvilget lagres i fire år i forbindelse med utvikling av scorekortmodeller i tråd med pkt. g. over.
 • Kopi av fakturaen som blir benyttet i forbindelse med funksjonen fakturaskanning blir oppbevart i tre år.

Dine personvernrettigheter

Å behandle dine personopplysninger trygt og sikkert er sentralt for vår virksomhet. Vi bruker egnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte informasjon mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse.

Som registrert har du rettigheter knyttet til personopplysningene vi har om deg.

 • Rett til informasjon:

  Informasjon om bankens behandling av personopplysninger gis i denne personvernerklæringen, i avtalene du har med oss, samtykker og på Bank Norwegians hjemmeside og i mobilapp

 • Rett til innsyn:

  Du har rett til å få utlevert opplysningene vi har om deg. Henvendelse for innsyn kan sendes til vårt personvernombud på dpo@banknorwegian.no.

  Kunden har rett til å få bankens bekreftelse på om personopplysninger behandles om vedkommende. Du kan kreve innsyn i registrerte personopplysninger, formålene med behandlingene, de berørte kategoriene av personopplysninger, mottakerne eller kategorier av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til, lagringstid eventuelt kriteriene som brukes for å fastsette lagringstid.

  Ved enkeltkunders særlige behov kan vi begrense antall ansatte i banken som skal ha tilgang til, og innsyn i, kundens personopplysninger. Hvis personopplysningene ikke er samlet inn fra kunden, oppgis tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene stammer fra.

  Vi gir deg ikke rett til innsyn i opplysninger om andre enn deg selv. Vi gir deg heller ikke innsyn i våre forretningshemmeligheter eller dokumenter kun ment for intern saksforberedelse.

 • Rett til korrigering:

  Du har rett til at vi oppdaterer opplysninger om deg og retter eventuelle feilaktige opplysninger.

 • Rett til sletting:

  Du har rett til at vi sletter opplysninger om deg som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

 • Rett til dataportabilitet:

  Du har rett til å få tilgang til enkelte av dine personopplysninger i et strukturert og maskinlesbart format.

 • Rett til å protestere:

  Du har rett til å protestere på at vi ikke lenger bruker opplysninger om deg der dette er basert på en legitim interesse, med mindre vår interesse i behandlingen veier tyngre enn dine interesser.

 • Rett til begrensninger:

  Du har rett til at vi begrenser hvordan vi bruker opplysningene om deg mens en klage er under behandling.

Hvis du har gitt ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke det tilbake gjennom administrasjon av dine samtykker i nettbanken.

Din forespørsel om å utøve dine rettigheter ovenfor vil bli vurdert ut fra omstendighetene i hvert enkelt tilfelle. Vær oppmerksom på at vi også kan beholde og bruke dine opplysninger slik det er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve avtalene våre.

Behandlingsansvarlig, personvernombud, klage mv

Behandlingsansvarlig er NOBA Bank Group AB (publ). Du kan ringe vårt kundesenter på telefon 23 36 16 99 dersom du har spørsmål om ditt kundeforhold, ønsker å endre dine personverninnstillinger, reservere deg mot markedsføring, trekke tilbake dine samtykker mv.

Personvernombudet i NOBA Bank Group AB (publ) skal blant annet være en hjelp for deg som kunde. Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte personvernombudet på dpo@banknorwegian.no.

Hvis du mener at vi bryter personvernregelverket eller ønsker å klage på vår bruk av dine personopplysninger av en annen grunn, kan du klage til Datatilsynet eller den svenske Integritetsskyddsmyndigheten. Vi oppfordrer deg til å først ta kontakt med oss, slik at vi kan gi svar og avklare eventuelle misforståelser.

På Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke krav som stilles til behandling av personopplysninger.