Betalingsforsikring for lån

Hjelp til å betale tilbake lån

Sikre deg større økonomisk trygghet dersom noe uforutsett skulle skje med en av markedets beste betalingsforsikringer.

Betalingsforsikring legges til i lånesøknaden.

Eksempel: Nominell rente 11,49 %, effektiv rente 13,75 %, 70 000 kroner over 5 år, etableringsgebyr 995 kroner. Kostnad: 25 461 kroner. Total: 95 461 kroner.

Dekning

Med betalingsforsikring kan du få erstatning dersom du blir permittert eller arbeidsledig i mer enn 30 dager eller blir mer enn 50% sykemeldt. Du får erstattet maksimalt kr 15 000 av ditt terminbeløp i inntil 12 måneder. Dersom du opplever samlivsbrudd, får du utbetalt en engangserstatning på kr 25 000. Ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke innfris resterende balanse på lånet, inntil kr 800 000.

Pris

Betalingsforsikring for lån7 % av månedlig terminbeløp

Uforutsette ting kan skje i livet. Har du en plan dersom du skulle havne i økonomiske vanskeligheter? Skulle det oppstå uforutsette hendelser i livet som for eksempel sykdom eller tap av inntekt, vil en betalingsforsikring sikre nedbetaling av lånet ditt hver måned

Eksempel: Har du kr 1500 i terminbeløp på lånet ditt hver måned, blir du belastet kr 105 for forsikringen.

Spørsmål og svar

Betalingsforsikringen koster kun 5,9 % av ditt terminbeløp og premien beregnes for en periode på inntil 5 år og legges til ditt lån på lånetidspunktet. Eksempel: Ved et terminbeløp på kr 1500 pr måned vil den månedlige premien du betaler være kr 88 og total premie for en låneperiode på 5 år være kr 5313.
Betalingsforsikring kan bestilles når du legger inn en søknad om lån eller refinansieringslån.
For å kunne tegne Betalingsforsikring må du:
  • være fylt 18 år, men ikke fylt 60 år. Du må være fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende minst 16 timer per uke i minst 6 sammenhengende måneder før tegningen.
  • kunne utføre ditt vanlige arbeid uten innskrenkning og ikke har vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene.
  • ikke være kjent med eksisterende sykdom/skade. Heller ikke være kjent med sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall eller sykdom/skade.
  • ikke være kjent med forestående arbeidsledighet/permittering.
  • være bosatt i Norge, registrert i folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende svensk eller dansk instans.
Se vilkår for en fullstendig beskrivelse av dekningsomfang og unntak.
Forsikringen gir hovedlåntaker 4 dekninger:
  • Ufrivillig arbeidsledighet/permittering
  • Fullt tap av arbeidsførhet
  • Sykehusinnleggelse
  • Dødsfall
Forsikringsdekningene avhenger av om du er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende, samt om du er hoved- eller medlåntaker.
Dekninger Hva dekker forsikringen? 

Ufrivillig arbeidsledighet/permittering - (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende og medlåntaker). 100 % arbeidsledig/permittert. 

Kvalifiseringstid (fra startdato):
90 dager

Karensperiode (fra skadetidspunkt):
30 dager

Månedlige renter og avdrag (maks 10.000 kr) per mnd i maks 12 mnd pr. skadetilfelle og totalt 36 mnd.  

Fullt tap av arbeidsførhet - (gjelder ikke medlåntaker) 100% sykemelding ved sykdom/ulykke. 

Kvalifiseringstid (fra startdato):
30 dager

Karensperiode (fra skadetidspunkt):
30 dager

Månedlige renter og avdrag (maks 10.000 kr) per mnd i maks 12 mnd/skadetilfelle og totalt 36 mnd.  

Sykehusinnleggelse - (gjelder kun for selvstendig næringsdrivende og ikke medlåntaker) 

Kvalifiseringstid (fra startdato):
30 dager

Karensperiode (fra skadetidspunkt):
7 dager

1/30 månedlige renter og avdrag (maks 333 kr) per dag i inntil 23 dager i forsikringsperioden.  
Dødsfall - Utestående forsikret lånebeløp, maks 600.000 kr. 

Kvalifiseringstid (fra startdato):
0 dager

Karensperiode (fra skadetidspunkt):
0 dager

Maksimal erstatning er 600.000 kr til sammen for begge forsikrede.  
Med karensperiode menes den tidsperiode som skal løpe fra skadedato til du har rett til erstatning.
Med kvalifiseringstid menes den tidsperiode som må løpe fra forsikringens ikrafttredelse til skadedato før du er berettiget til å fremsette krav om erstatning.
Les mer om forsikringen i forkjøpsinformasjonen
Klikk her for å komme til digitalt skademeldingsskjema eller velg et av de aktuelle under: Du kan kontakte vår partner BNP Paribas Cardif på 23 23 75 00.
Klikk her for vilkår og sikkerhetsforskrifter for en fullstendig beskrivelse av forsikringens dekningsomfang og unntak.

For deg som har kjøpt forsikring før 24.06.2015 finner du dine vilkår her.

Forsikringen kan du enkelt tegne i søknadsprosessen. 

Dersom du ikke tegner forsikringen, men ønsker å tegne den - kan du gjøre dette i inntil 30 dager etter lånet er utbetalt. Dette gjør du inne på MinSide eller i appen. 

Erstatning vil bli utbetalt til din lånekonto hos oss for løpende betjening av din månedlige terminbeløp eller til sletting av utestående lånesaldo dersom du dør. Dekningen for samlivsbrudd utbetales direkte til deg som kunde. 

Det er hovedlånetaker som er dekket av forsikringen, men medlånetaker kan tegne dødsfallsdekning uten ekstra kostnad.

Dersom du ikke betaler til avtalt tid vil forsikringen din opphøre.

Dersom du begynner å motta erstatning for en meldt skade, skal du allikevel fortsette å betale forsikringspremien i den perioden du mottar erstatning. Du vil få godskrevet innbetalt forsikringspremie sammen med erstatning for ditt terminbeløp.

Dersom du har nedbetalt lånet eller at lånet av andre grunner opphører, vil forsikringen bli avsluttet fra samme dag som lånet opphører.

Du kan når som helst si opp forsikringen med 30 dagers varsel. Hvis du ønsker å si opp forsikringen kan du enkelt gjøre dette inne på MinSide/i appen, eller ved å sende oss en e-post og bekrefte at du vil kansellere forsikringen til forsikring@banknorwegian.no. Forsikringen vil da opphøre ved neste premietermin.

Dersom du har kjøpt forsikring og sier opp forsikringen i angrefristperioden, vil du få tilbakeført eventuelt innbetalt premie. (angrefristperioden er de første 30 dagene etter kjøp).

Karensperiode er den perioden som skal gå fra du kjøpte forsikringen og til du er berettiget til å rette et krav om erstatning. Egenandelsperiode er perioden som skal løpe fra du f.eks ble syk eller arbeidsledig og til den dato du kan begynne å motta erstatning.

Du kan kontakte vår skadeavdeling ved å ringe på telefon: 67 55 25 00 mandag til fredag fra klokken 08:00-16:00, eller ved å sende mail til company@crawco.no